Informasjon fra Lørenparken parkering AS vedr. nytt ladeanlegg

Bestillingsskjema ligger her:

Følgende informasjon ble sendt ut til alle som har bruksrett til parkeringsplass i garasjeanlegget 26.oktober 2023:

***

Styret i Lørenparken Parkering har mottatt en del spørsmål vedrørende det nye ladeanlegget. Vi har sammenstilt de fleste spørsmålene med svar under slik at alle er oppdatert.

Hvordan fungerer ladeanleggene i dag 

Vi har i dag 2 ladeanlegg, Defa og Easee, med ulike type løsninger, ladebokser og infrastruktur. Det opprinnelige ladeanlegget var Defa, men det ble besluttet å gå over til Easee i november 2021 da samarbeidet og løsninger fra Defa ikke fungerte godt. Det var tenkt at Easee skulle bli den nye løsningen videre fremover og erstatte Defa.

Det er ikke lagt opp til balansert strømfordeling mellom ladeboksene for å utnytte strømkapasiteten til parkeringen, så dagens ladekapasitet er begrenset til 10A og 2,3 kWt. Det er heller ingen samordning mellom de 2 ladeanleggene.

EDA har levert dagens løsninger med bokser og system fra Defa/Easee, og har installert infrastrukturen for å drive anleggene. Enkelt forklart er infrastruktur strømkabler og tekniske løsninger for ladeanelegg hvor ladere kan kobles direkte på strømkablene, og laderne kommuniserer med et sentralt system for styrning og forbruk mm. gjennom det trådløse nettverket i garasjen.

Infrastrukturen er ikke lagt opp for alle plasser i anlegget, kun for deler. Vi i dag 13 Easee ladere og 71 Defa ladere, men alle laderer er ikke i bruk. Defa ladere består også av ulike generasjoner ladere.      

Hva har skjedd og når ble styret klar over nåværende situasjon

I mars fikk styret beskjed fra EDA at Easee hadde fått problemer med salg av sine ladere i Sverige, og de ville ikke selge flere Easee ladere inntil videre i Norge. Easee fikk så salgsforbud i Sverige og alle leverandører av Easee stoppet salget av deres ladere i Norge. Det betyr at vi ikke har kunnet levere noen nye ladere til de som venter i 2023.

Etter sommeren fikk vi også beskjed at produsenten av våre Defa ladere har gått konkurs, så det kan ikke leveres nye ladere eller deler til nåværende Defa ladere. Det har også vært en hel del driftsproblemer med ladere fra Defa. De skal komme med en ny lader fra en annen produsent, men den er ikke kompatibel med gamle ladere og ladeanlegg. 

Hva er problemet til Easee

Kort forklart har Easee levert gode ladere og fikk stor fremgang. De har valgt en software basert jordfeilbryter som skulle erstatte  fysisk jordfeilbryter type B som er kravet ved installasjon av en el-bil lader. En jordfeilbryter er en sikkerhetsløsning som bryter strømmen til laderen hvis det oppstår feil i laderen som f.eks. kan forårsake brann. Det er strenge krav rundt dette da en eventuell el-bil brann utvikler stor varme og er krevende å slukke.

Svenske myndigheter godkjente ikke Easee sin software baserte løsning som de mente ikke var god nok og har ilagt Easse slags forbud. Det har også blitt innført salgsforbud i andre EU land. Easee anket saken som nå er i rettssystemet i Sverige, og det er usikkert når det blir en endelig avgjørelse.

Norge har samme tekniske standarder som i Sverige og norske myndigheter følger saken nøye. De har ikke innført salgsforbud, men avventer den endelige avgjørelsen i Sverige. Norske leverandører av ladeløsninger vil derimot ikke selge flere Easee ladere da de kan bli erstatningsansvarlige for å selge ladere som ikke er godkjent etter at problemene til Easee ble kjent.

Der er ikke innført bruksforbud av installerte ladere.

Easee har lansert en ny lader som skal være godkjent, men den er kun for hjemmebruk og ikke til ladeanlegg.

Hva er forskjellen på en hjemmelader og en lader i et ladenettverk

En el-bil lader for hjemmebruk er en enklere lader som kobles mot en strømkurs og lader når den kobles til bilen.

En lader for ladeanlegg inkluderer tekniske løsninger for kommunikasjon, styring av lading, og lastbalansering av strøm mm. (dvs. øke/senke ladekapasiteten etter hva som er tilgjengelig).

Det medfører at en hjemmelader alltid er billigere sammenlignet med en lader for et ladeanlegg. Videre inkluderer prisen for en lader i et anlegg full installasjon, jordfeilbryter type B, og kabling som ofte ikke oppgis ved tilbud på hjemmeladere.     

Det finnes også smarte hjemmeladere som kan styre lading etter spotpris i markedet etc, men det er en annen sak.

Hvorfor må vi bytte

Styret stod  i en situasjon hvor ikke kan levere flere Easee ladere og med konkursen til Defa. Vi har p-plass brukere som ikke har kunnet få installert ladere og et ladeanlegg som kun kan levere begrenset ladekapasitet pga. dagens løsning.

Det kunne vært mulig å etablere et 3. ladeanlegg og infrastruktur med nye ladere til de som venter, og beholde de gamle inntil videre, men det vil gjøre situasjonen veldig vanskelig å drifte fornuftig. Behovet for ladere er også på ulike plasser i garasjen så infrastruktur vil gå på kryss samt at det ville bli uforholdsmessig dyrt ved installasjon av nye ladere. 

Videre vil en senere oppgradering av ladekapasiteten i prinsipp bli umulig da det må tas hensyn til 3 forskjellige ladeanlegg hvor mye måtte bygges om og ladere måtte byttes.

Styret ble klar over den dårlige ladekapasiten tidlig i år etter en del klager, og skulle jobbe med dette på sikt med mulige oppgraderinger, men med de problemer som senere oppstod med Easee og Defa besluttet styret å ta et valg å gå for et helt nytt anlegg da vi ikke sånoen gode alternativ.     

Kan andre ikke andre ladere kobles på nåværende ladenettverk

Det er dessverre ikke mulig. Alle ladeanlegg er helt eller delvis proprietære hvor kun deres ladere fungerer med systemet. Det fantes en mulighet å installere nye Zaptec ladere på det gamle Defa anlegget, men de ville ikke være kompatible ved en oppgradering og måtte i så fall byttes.

Må byttet gjøres nå og må det byttes ladere

Med den situasjonen vi har ville det kun være et tidsspørsmål før mange ladere måtte byttes, spesielt Defa ladere som utgjør majoriteten av alle ladere. Det var planlagt å migrere disse brukeren til Easee, men det er ikke lenger mulig slik situasjonen utviklet seg. Det betyr at vi har ingen løsning for nye ladere og de som venter, det finnes heller ingen løsning for de som må/vil bytte lader. 

Styret har vurdert å utsette bytte av ladeanleggene. Det ville medført at vi ikke kan levere noen nye ladere før det blir gjennomført og vil forlenge situasjon vi har hatt i 2023. Vi ville også miste det tilbudet vi har fått fremforhandlet med Mer hvor de ikke tar betalt for kostnaden relatert til infrastruktur (vi er en av de få som har fått til dette).

Det som praktisk skjer er at infrastrukturen til nåværende ladere vil demonteres og det installeres ny infrastruktur som dekker hele garasjen. Det medfører også at alle ladere vil demonteres.    

Det finnes en mulighet for de som  vil beholde sin nåværende lader hvor den eventuelt kan settes opp med en egen 10A strømkurs på 2,3 kWt, og seriemåler for å måle strømforbruk som avregnes og faktureres manuelt. Laderen vil da fungere som en «hjemmelader». Kostnaden for dette er ukjent og må dekkes av eier, men styret vil begrense beløpet opp til maks kr 5.000.

Service eller reparasjoner for denne laderen må dekkes av eieren, og hvis laderen ved en senere tilfelle skal avvikles eller byttes må bruker selv bekoste dette inkl. demontering av strømtilførsel.

Styret vil ikke anbefale en slik løsning.   

Kan det installeres egen lader i parkeringen

Det er ikke mulig og parkeringen har ikke mulighet til å levere individuell strømforsyning til mange frittstående ladere.

Hvilke kriterier har styret lagt til grunn for valg av ny løsning

Styret startet arbeidet med å vurdere ulike løsninger under våren. Vi var kjent med at en del el-bil brukere hadde investert et større beløp de siste årene, så det var viktig at kostnaden ble så lav som mulig. Det var også viktig å kunne tilby en finansieringsløsning for de som ønsket slik at den kortsiktige økonomiske belastningen ikke ble for stor samt at utestående beløp kan nedbetales når det ønskes

Det ble lagt fokus på leverandører som kunne levere og stå ansvarlig for helhetsløsninger, og ikke slik det er i dag hvor EDA kun er en part som har levert 3. parts anlegg de drifter, som igjen har ulike faktureringsleverandører.

Et nytt anlegg skulle være driftssikkert, brukervennlig og ha alle de tekniske forutsetningene som forventes av et ladeanlegg i dag. Det burde også være basert på en åpen løsning hvor vi kunne ta over anlegget og drifte det hos en annen leverandør om nødvendig.

Drifts og vedlikeholdskostnaden skulle være så lav som mulig.

Ved installasjon av et nytt ladeanlegg er infrastrukturen en stor kostnad. Det var viktig å finne en leverandør som ville installere komplett infrastruktur for alle p-plasser i sitt tilbud slik at dette var tilrettelagt og kun gjennomført en gang. Det er alltid dyrere å bygge på infrastrukturen i omganger, og samtidig ville vi ha muligheten å kunne tilby installasjon av ladebokser til alle uavhengig av hvor de har p-plass i garasjen.

Hvilke leverandører ble vurdert

Styret valgte å innhente tilbud inkl. full befaring og gjennomgang med 3 leverandører. Dette var Mer, Elway og EDA. Årsaken til valget av EDA var i håp om å kunne finne en løsning hvor nåværende installasjon og ladere kunne gjenbrukes.

Det ble raskt klart at de 2 reelle leverandørene var Mer og Elway. EDA kom kun opp med en delvis løsning som omfattet oppgradering av infrastrukturen, men ingen løsning på problematikken med Easee og Defa boksene. Styret måtte også følge opp EDA løpende for å få et tilbud.

Både Elway og Mer hadde tekniske gode løsninger inkl. finansielle løsninger. Kostanden for å kjøpe infrastrukturen lå på ca. kr 950.000 fra begge og ville dekke hele parkeringen. Mer kunne utnytte den totale strøm kapasiteten i garasjen bedre sammenlignet med Elway.

Begge kunne levere opp til 22 kWt og Mer garanterer minimum 2,3 kWt hvis alle skulle lade på likt, Elway garanterte 1,6 kWt.

Elway kunne tilby en leie av sin infrastruktur som ville blitt belastet brukere (kr 1.350 pr år./bruker p.t.), men med Mer fikk vi fremforhandlet en løsning hvor de dekket hele denne kostnaden. Ved valg av leverandør og utbygging av infrastruktur vil det uansett være slik at du binder deg til en leverandør (det har vært samme løsning med Defa tidligere og Easee frem til nå).

Både Mer og Elway har tilbudt muligheten til å kjøpe ut infrastrukturen basert på en avskrevet verdi over tid. 

Kostnaden for ferdig installasjon av lade bokser var ca. kr 2.600 lavere fra Elway sammenlignet med Mer. Elway kunne levere en leieløsning av boksen, og Mer en finansieringsløsning med avbetaling på ladeboksen ved overgang til nytt anlegg.

Ingen hadde påslag på strømkostanden for drift slik vi har i dag med Easse og Defa, og den faste kostanden i måneden var den samme med kr 59.      

Med både Mer og Elway vil vi ha vår egen strømavtale og bestemmer selv ladeprisen, begge kan også levere en løsning for spotpris lading.

Mer leverer en komplett løsning hvor de drifter og selv står ansvarlig for alle deler av ladeanlegget inkl. fakturering til forbruker. Elway var i prinsipp det samme, eneste forskjellen er at de bruker en 3. part til å drifte systemet. 

Etter at alle vurderinger var tatt falt valget på Mer. Det var den økonomisk beste løsningen, de er en solide aktører i markedet eid av Statskraft, og har fordeler med sine ladestasjoner i Norge som alle Mer brukere kan dra nytte av. 

Er det risiko for av bytte av lader i framtiden og hvordan har styret sikkert at dette ikke skjer igjen

Det er vanskelig å garantere 100%, men med valg av Mer som totalleverandør har parkeringen kun en part å forholde seg til hvor vi kan rette alle henvendelser og eventuelle reklamasjoner og krav. Vi har også muligheten til å kjøpe ut anlegget for å kunne drifte det selv.

Kan kostnader for bytte dekkes av parkeringen

Lørenparken Parkering er et AS, men det er ikke et selskap med formål å gå med overskudd. Alle kostander fordeles på respektive brukere for drift og vedlikehold av parkeringsanlegget. For de som eier en el-bil lader fordeles kostnader knyttet til ladeanlegget kun til disse brukerne. Det finnes ikke noen egenkapital som kan dekke innkjøp av tidligere ladere.

Hvordan vil ladekostnaden bestemmes og har parkering egen strømavtale

Styret vil sette en ladepris som motsvarer kostnaden for strøm og nettleie uten noe påslag, dvs. samme kostnaden som parkeringen betaler. Det blir vanskelig å følge den løpende spotprisen, men kostanden skal være selvfinansiert – det vil si at selskapet ikke skal tjene penger på salg av strøm.

Mer har lansert en spotpris løsning, dvs. at brukere kan styre lading til når spotprisen er som lavest. Styret vil vurdere denne løsningen.

Hva er vedlikeholdskostnaden med det nye anlegget

Det nye anlegget har ingen løpende service eller vedlikeholdskostnader, og det er fulle garantier på alt som blir levert. Det vil bli gjennomført en årlig forskriftsmessig kontroll av ladere og anlegg, men det er en mindre kostnad.   

Er det mulighet til å reklamere tidligere kjøp hos EDA

Dette er ikke en enkel situasjon. Det er EDA som har levert ladere, men situasjonen som har oppstått med Easee og Defa ladere er ikke deres feil som de ikke har kunne forutse.

Laderne fungerer slik de står i dag inntil videre. Det er usikkert om det kan kreves erstatning for disse på bakgrunn at de ikke kan levere flere ladere og ha skapt en låst situasjon. Styret har måttet velge en annen løsning og som konsekvens mister de en stor kunde når vi avslutter samarbeidet.     

Hvordan fungerer beslutningsprosessen i Lørenparken parkering

Lørenparken Parkering AS har er eid av Løren Velforening hvor Velforeningen er passiv eier. De har begrenset innflytelse gjennom generalforsamlingen, og den løpende driften og forvaltningen er underlagt styret i Lørenparken Parkering. Styret drifter parkeringsanlegget og må tar alle beslutninger knyttet til driften iht gjeldene vedtekter. Som nevnt ovenfor drives det ikke som et aksjeselskap i ordinær forstand, det er heller ikke mva. registrert. Alle med p-plasser i parkering er bruksrettshavere og ikke seksjonseiere hvor alle kostander for drift av parkering fordeles ut til alle bruksretthavere uten målsetning å gå med gevinst. Som aksjeselskap er det underlagt aksjeloven.

Kostander relatert til ladeanlegget fordeles kun på brukere av ladeanlegget.

Avtalen som er inngått er mellom Lørenparken Parkering og Mer, det samme gjelder ansvaret for de som velger finansieringsløsning.

Styret kan ikke annet enn å beklage den sitasjonen som har oppstått. Vi har absolutt forståelse for reaksjoner fra de som har kjøpt ladere den seneste tiden hvor det nå tilkommer ytterliggere kostander, men har forsøkt å finne løsninger hvor belastningen blir begrenset.

Vi håper spørsmålene og svarene over gir bedre informasjon rundt situasjonen og det valget som er gjort.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *